Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website https://2023.rohajaarverslag.nl (hierna: Website) die wordt beheerd door ROHA BV.

Intellectueel-eigendomsrechten

De (intellectueel-eigendoms)rechten die rusten op of voortvloeien uit de (inhoud van de) Website – waaronder mede begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s, video’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal en overige materialen die zich op de Website bevinden – berusten bij ROHA BV. De Website is uitsluitend bestemd voor niet-commercieel gebruik. Voor ieder ander gebruik van de (inhoud van de) Website – daaronder mede begrepen distributie, reproductie, framing, wijziging, openbaarmaking of verzending – is voorafgaande schriftelijke toestemming van ROHA BV vereist.

Mail bij vragen naar communicatie@rohamsterdam.nl.